Friday, November 21, 2014

Acrylic french white Gel glitz and stones

By

Acrylic french white Gel glitz and stones

Shellac clear topcoat


Acrylic french white Gel glitz and stones Shellac clear topcoat